Som lärare på universitet har du säkert märkt att olika ledord kommer och går. Vissa år har trenden varit breddad rekrytering. Ibland jämställdhet. Ibland internationalisering. Kanske har du också noterat att begreppet hållbar utveckling just nu florerar i många av våra kollegiala sammanhang.

Begreppet förekommer i Umeå universitets kvalitetssystem och ska adresseras på ett eller annat sätt i de flesta styrdokument och interna utvärderingar. UPL håller kurser och olika former av forskningsnätverk håller på att formeras.

Som vanligt när det plötligt blir starkt fokus på ett begrepp, så får man som lärare känslan att begreppet uppstått ur tomma intet. Men det är snarare så att de ovan nämnda trenderna har förekommit i universitetens uppdrag under lång tid och inte fått uppmärksamhet och fokus förrän vid en speciell tidpunkt.

Hållbar utveckling är ett sådant begrepp.

Vad säger lagen?

I högskolelagens första kapitel lades följande skrivning in 2005.

5 §   Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag (2005:1208).

Som du märker har det i över femton år funnits krav på att universiteten ska främja olika typer av teman/perspektiv. Men varför detta hållbarhetsfokus inom utbildning just nu? Låt oss bortse från den pågående klimatdebatten och forskningen på människans påverkan på miljön, och enbart fokusera på den strikt byråkratiska aspekten.

Den tematiska utvärderingen

År 2016 bytte UKÄ utvärderingssystem. Det tidigare som genomfördes mellan 2011 och 2015 var kritiserat inom universitetsvärlden och hade bland annat resulterat i att Sverige blivit uteslutna ur det europeiska kvalitetssamarbetet ENQA.

Det nya utvärderingssystemet skulle i stället innehålla:

  1. Utbildningsutvärderingar (som tidigare, men i betydligt mindre utsträckning)
  2. Utvärderingar av universitetens egna kvalitetssystem
  3. Tematiska utvärderingar

I slutet av 2016 meddelande UKÄ att den första av dessa tematiska utvärderingar skulle handla om hållbar utveckling